Home > News > Thesis Proposal Examinations-Thesis/IS Examination > ภาพการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของคุณวิชิต สุรดินทร์กูร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ภาพการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของคุณวิชิต สุรดินทร์กูร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-02-08 16:14:44

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณวิชิต  สุรดินทร์กูร"

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ความโปร่งใสขององค์การธุรกิจในมุมมองของผู้สอบบัญชี" 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562