Home > News > Thesis Proposal Examinations-Thesis/IS Examination > ภาพการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ คุณวีรยา ดำรงค์ศรี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ภาพการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ คุณวีรยา ดำรงค์ศรี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-02-08 16:11:49

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณวีรยา ดำรงค์ศรี" 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง "รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจของการผลิตรายการโทรทัศน์ยุค 4.0" 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562