Home > News > Events > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-02-08 16:07:02

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ซึ่งกองนโยบายและแผนเป็นผู้จัดขึ้น โดยกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการพัฒนาการปฏิบัติงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 โดยให้กลุ่มความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ