Home > News > Events > บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานหลักสูตร ครั้งที่ 1/2563
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานหลักสูตร ครั้งที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-02-06 14:29:23

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานในการประชุมประธานหลักสูตร ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญ ได้แก่ ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม คำสั่งคณะกรรมการฯ และการดำเนินงาน โครงการคืนสู่เหย้า ชาวสวนสุนันทา ครั้งที่ 1