Home > News > Events > บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำ (ร่าง) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำ (ร่าง) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-02-06 14:19:15

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. อ.ดร.พลอยทราย โอฮาม่า รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพและ บุคลากรงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำ (ร่าง) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 โดยมี รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนานาชาติ เป็นประธานในการประชุม