Home > News > Events > คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2563
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2563

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-02-06 14:12:37

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีเป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาบทคัดย่อของนักศึกษาระดับปริญญาเอกเพื่ออนุมัติการสำเร็จการศึกษาด้วย