Home > News > Events > หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารจัดโครงการ “คลินิค วิทยานิพนธ์” ครั้งที่ 1
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารจัดโครงการ “คลินิค วิทยานิพนธ์” ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-02-05 10:34:30

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี คณบดี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ และดร.พงศวีร์ สุภานนท์ กรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต เป็นผู้ทรงคุณวฒิภายใน ร่วมวิพากษ์โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการสื่อสาร รุ่นที่ 1 ในโครงการ “คลินิค วิทยานิพนธ์” ครั้งที่ 1

โดยโครงร่างงานดุษฎีนิพนธ์ทั้ง 3 เรื่อง ประกอบด้วย ‘โครงสร้างภาพยนตร์ไทยเพื่อบำบัดโรคซึมเศร้า’ โดยนิติธร อุ้นพิพัฒน์ ‘การสื่อสารในครอบครัวของนักกีฬาอี-สปอร์ต’ โดยปวิตร มงคลประสิทธิ์ และ ‘การศึกษาคุณค่าข่าวในยุคดิจิทัลทีวี’ โดยตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา วิทยานิพนธ์ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา เป็นอาจารย์ประจำวิชา พร้อมนักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 2 และ 3 เข้าร่วมฟัง ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00-12:00 น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา