Home > News > Events > ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง ที่ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง ที่ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-02-04 10:59:22

บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/ 2562 วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น.


ซึ่งในคราวประชุมครั้งนี้มีมติอนุมัติให้ บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน  3 ราย ได้แก่

1.อาจารย์ ดร.ปริศนา เพียรจริง วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2.อาจารย์อนพัทย์ หนองคู วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษศาสตร์

3.อาจารย์ ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง บัณฑิตวิทยาลัย 

เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์