Home > News > Thesis Proposal Examinations-Thesis/IS Examination > ภาพบรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์คุณมนตรี อิฐวรากร
ภาพบรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์คุณมนตรี อิฐวรากร

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-02-04 10:56:20

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณมนตรี อิฐวรากร" 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

เรื่อง "โอกาสทางการตลาดและรูปแบบร้านค้าปลีกประเภทบรรจุภัณฑ์" เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562