Home > News > Thesis Proposal Examinations-Thesis/IS Examination > ภาพบรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของคุณสุรชัย จันทรโรจน์วานิช
ภาพบรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของคุณสุรชัย จันทรโรจน์วานิช

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-02-04 10:51:11

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณสุรชัย จันทรโรจน์วานิช"
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การจัดการความรู้ คุณภาพของเครือข่ายทางธุรกิจ 

และบทบาทของหอการค้าไทยในการพัฒนานวัตกรรมองค์กรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562