Home > News > Events > ดร.สุดาวรรณ สมใจ ได้รับรางวัล TOP BRAND AWARDS 2019
ดร.สุดาวรรณ สมใจ ได้รับรางวัล TOP BRAND AWARDS 2019

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-02-04 10:47:25

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุดาวรรณ สมใจ 

(ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

เข้ารับรางวัล งานประกาศรางวัล ธุรกิจผลิตภัณฑ์ (BRAND) ดีเด่น 

TOP BRAND AWARDS 2019

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร