Home > News > Public Relation > ขอแสดงความยินดีกับคุณสโรชินี ศิริวัฒนา ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่านิติศาสตร์นิด้า
ขอแสดงความยินดีกับคุณสโรชินี ศิริวัฒนา ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่านิติศาสตร์นิด้า

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-12-03 09:41:36

ขอแสดงความยินดีกับคุณสโรชินี  ศิริวัฒนา

นักศึกษาระดับปริญญาเอก #สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่านิติศาสตร์นิด้า