Home > News > Events > บัณฑิตวิทยาลัยเข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-03-03 13:58:13

ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย เข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา