Home > News > Events > การประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย) วาระพิเศษ
การประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย) วาระพิเศษ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-02 14:49:58

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย) วาระพิเศษ ณ ห้องประชุมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาคาร 31 ชั้น 3 โดยมีวาระที่สำคัญดังนี้

* ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

* ประกาศ การทำวิทยานิพนธ์ และการทำการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

* งานวิจัยสำหรับอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รูปเพิ่มเติม http://tiny.cc/lxe1tz