Home > News > Thesis Proposal Examinations-Thesis/IS Examination > ภาพบรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาพบรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-11-02 13:34:49

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ของ นางสาววรัชญา เตชะนอก นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ในหัวข้อเรื่อง " ความสัมพันธ์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของพนักงานประกันสังคม กรณีศึกษา สำนักประกันสังคม กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 8 " มีคณะกรรมการสอบได้แก่

รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ ประธานกรรมการสอบ
รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ กรรมการที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ กรรมการและเลขานุการ