Home > News > Events > โครงการสัมมนาด้านการสื่อสาร นักศึกษาปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563
โครงการสัมมนาด้านการสื่อสาร นักศึกษาปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-06-02 14:40:22

หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาด้านการสื่อสาร นักศึกษาปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 หัวข้อ  “ถอดบทเรียน ปรากฎการณ์ทางสังคม และการวิจัยการสื่อสาร สู่บทความวิจัย” โดยวิทยากรรับเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาด้านการสื่อสาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา เป็นอาจารย์ประจำวิชา

รายละเอียด เพิ่มเติม โทร 0616841951 (คุณวัตร)

https://www.facebook.com/CAGraduateSSRU/photos/a.240862216463566/880727119143736/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th