Home > News > Events > สภาสวนสุนันทามีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ./ผศ. ใหม่
สภาสวนสุนันทามีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ./ผศ. ใหม่

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-06-02 14:29:12

สภาสวนสุนันทามีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ./ผศ. ใหม่

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 5 / 2564 วันที่ 27 พฤษภาคม  2564  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม  ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน  12 ราย ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ศรีปริญญา  ธูปกระจ่าง  บัณฑิตวิทยาลัย เป็น รองศาสตราจารย์ พิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

2. อาจารย์กัญภัส  อู่ตะเภา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์

3. อาจารย์ ดร.คณิตดา  ทองขาว  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

4. อาจารย์ ดร.จิตรลดา  ชูมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์

5. อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์  ศาสนนันท์    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์

6. อาจารย์ ดร.นฤมล  บุญมั่น  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา

7. อาจารย์พิจักษณ์  ภู่ตระกูล  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

8. อาจารย์ ดร.ณัฐณภรณ์  เอกนราจินดาวัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย  เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

9. อาจารย์บุญฤดี  อุดมผล  คณะครุศาสตร์  เป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา

10. อาจารย์ ดร.อารยา  ลี  คณะครุศาสตร์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการศึกษา

11. อาจารย์จิติมา  เสือทอง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาออกแบบพาณิชย์ศิลป์

12. อาจารย์ขวัญเรือน  รัศมี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชาคมสวนสุนันทาทั้งมวล ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในโอกาสที่ได้รับเกียรติยศ และความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้


www.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th