Home > News > Events > ประชุมอาจารย์และบุคลากรชี้แจง เรื่อง การจัดทำข้อมูลแผนการเรียนของนักศึกษา
ประชุมอาจารย์และบุคลากรชี้แจง เรื่อง การจัดทำข้อมูลแผนการเรียนของนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-06-02 14:14:03

วันที่ 21 พ.ค. 64 เวลา 13.00 น. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ในการประชุมอาจารย์และบุคลากรชี้แจง เรื่อง การจัดทำข้อมูลแผนการเรียนของนักศึกษา  เนื่องจากกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังดำเนินการปรับปรุงระบบงานทะเบียนใหม่  

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th