Home > News > Thesis Proposal Examinations-Thesis/IS Examination > ขอแสดงความยินดีกับ คุณจักรพงษ์ ทิพสูงเนิน
ขอแสดงความยินดีกับ คุณจักรพงษ์ ทิพสูงเนิน

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-04-01 11:48:23

ขอแสดงความยินดีกับ คุณจักรพงษ์  ทิพสูงเนิน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ที่สอบผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ เรื่อง "ความสุขในพุทธปรัชญากับปรัชญากระบวนทรรศน์ : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน" ในวันที่ 31 เดือนมีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ ห้อง 2154 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกดังนี้

1. ดร.รวิช ตาแก้ว ประธานกรรมการ

2. ผศ.(พิเศษ)ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ กรรมการและเลขานุการ


https://www.facebook.com/photo/?fbid=4123964824290088&set=pcb.3964885766887771

www.philosophy.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ปรัชญาและจริยศาสตร์ #philosophy_and_ethics #ปรัชญาสวนสุนันทา