Result : อบรมเขียนบทความวิจัย

โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
วันที่ 25 มีนาคม 2561 ฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ รองคณบดีฝ่าย ...
2018-04-20 11:05:25
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ รุ่น 2
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผ ...
2018-02-06 11:10:23
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
วันที่ 20 มกราคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพ ...
2018-01-23 09:01:04
เพิ่มวันจัดโครงการอบรมเขียนบทความวิจัย
เพิ่มวันจัดโครงการอบรมฯ สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา และการแพ ...
2018-01-16 12:05:44