Result : ระดับชาติ

การจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 "Resilience for Never Normal Era"
มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 "Resilien ...
2021-02-27 16:00:13
ขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอแบบเปล่า หรือรูปแบบโปสเตอร์ จนถึงวั ...
2021-02-27 15:58:57