Result : บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาเอก
“นิเทศศาสตร์สอบเค้าโครงปริญญาเอก ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสืบสานอัตลักษณ์ชุมชน”หลักสูต ...
2021-03-25 10:33:33
ส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนักวิจัย คณาจาย์ หรือบุคลากรในหน่วยงาน ส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร ...
2021-03-25 12:06:33
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลท ...
2021-03-25 12:44:19
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ที่สนใจส่ง ...
2021-03-25 13:22:01
งานประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร กำหนดจัดประช ...
2021-03-25 13:31:46
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนท่านผู้สนใจร่วมส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ใน "วิศวสารลาดกระบัง"
งานวิจัยและนวัตกรรม (ส่วนงานวิศวสารลาดกระบัง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาด ...
2021-03-25 13:42:46
สมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในส ...
2021-03-25 14:04:13
โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการทำวิทยานิพนธ์ “การวิจัย : การสื่อสารแบบบูรณาการ”
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2021-03-13 10:36:49
พิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA รุ่นที่ 1)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดและปฐมนิเ ...
2021-03-13 10:27:14