Result : บัณฑิตวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ คุณจักรพงษ์ ทิพสูงเนิน
ขอแสดงความยินดีกับ คุณจักรพงษ์  ทิพสูงเนิน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจ ...
2021-04-01 11:48:23
SSRU Open House Online 2021
SSRU Open House Online 2021เปิดบ้านสวนสุนันทา SSRU Open House Online 2021 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2021-04-01 11:59:48
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในสั ...
2021-04-01 12:37:18
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2021
มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2021 ในหัวข้อ Academic Integrit ...
2021-04-01 12:48:17
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14
สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางต ...
2021-04-01 13:47:06
บรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียนร่วมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดย google meet
บรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียนร่วมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดย google meet วันอาทิตย์ที่ 28 มี ...
2021-03-31 11:27:38
ขอแสดงความยินดีกับ ร.ต.อ.เกริกฤทธิ์ มณีจักร
ขอแสดงความยินดีกับ ร.ต.อ.เกริกฤทธิ์ มณีจักร นักศึกษาระดับแริญญาเอก ที่ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ...
2021-03-31 11:02:35
ขอแสดงความยินดีกับ นายวุฒิกร มะลิคง
ขอแสดงความยินดีกับ นายวุฒิกร มะลิคง นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในชื่อเรื ...
2021-03-31 11:11:19
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นแนว ...
2021-03-31 12:46:22
ขอแสดงความยินดีกับ คุณยุทธภัณฑ์ พินิจ
ขอแสดงความยินดีกับ คุณยุทธภัณฑ์ พินิจ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ...
2021-03-31 13:09:16