Result : นำเสนอผงานวิจัยระดับชาติ

การจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 "Resilience for Never Normal Era"
มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 "Resilien ...
2021-02-27 16:00:13
ขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอแบบเปล่า หรือรูปแบบโปสเตอร์ จนถึงวั ...
2021-02-27 15:58:57
ใบตอบรับการนำเสนอผลงาน
ใบตอบรับการนำเสนอผลงาน Graduate School Mini-Conference 20181.วาสนา สุขเกษม2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กา ...
2018-06-27 11:22:32