Result : นักศึกษา

ปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาจีน รุ่น 24 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาจีน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกา ...
2021-01-27 10:44:09
รับมอบหนังสือ ตำรา จาก ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ กรรมการสภาวิชาการ
วันที่ 5 มกราคม 2564 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ รับมอบหนังสือ ตำรา จาก ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ กรรมกา ...
2021-01-12 13:06:53
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ เข้าชม “นิทรรศการพระพายโชยโปรยกลีบบุปผาแก้ว"
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ นำโดย ดร.รวิช ตาแก้ว อาจารประจำหลักสูตรฯ พาคณะ ...
2020-12-21 12:00:59
บัณฑิตวิทยาลัยพาคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอกเข้าชม “นิทรรศการพระพายโชยโปรยกลีบบุปผาแก้ว"
บัณฑิตวิทยาลัยพาคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอกเข้าชม “นิทรรศการพระพายโชยโปรย ...
2020-12-21 12:05:49
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์ รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 7.00-8.20 น. นางสาว ปุณย์จรีย์. นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ร ...
2020-11-18 11:33:53
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร จัดโครงการนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก “คลินิกวิทยานิพนธ์ ปีที่ 2”
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร จัดโครงการนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับป ...
2020-11-18 11:37:35
Admission 2/2563
รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/256315 กันยายน 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมTel: 0 ...
2020-10-08 13:41:48