Result : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารของผู้ที่สมัครและได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 12.30 น. อาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และแ ...
2021-01-12 10:55:30
สภาสวนสุนันทามีมติแต่งตั้ง คณบดีโลจิสติกส์-สหเวช-บัณฑิตวิทยาลัย และผอ.สถาบันวิจัย-สำนักศิลปะฯ
สภาสวนสุนันทามีมติแต่งตั้ง คณบดีโลจิสติกส์-สหเวช-บัณฑิตวิทยาลัย และผอ.สถาบันวิจัย-สำนักศิลปะฯสภามหาว ...
2021-01-12 11:55:58
แสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ เนื ...
2021-01-12 12:55:26
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรับมอบของขวัญปีใหม่จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรับมอบของขวัญปีใหม่จาก อาจารย์ ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ ...
2020-12-21 13:51:35
การประชุมชี้แจงการนำเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการ ...
2020-12-16 09:56:40
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบร ...
2020-12-16 14:37:11
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิท ...
2020-12-16 15:13:19
ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2020-12-07 13:42:26
พิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
ช่วงเช้าวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมด้วยผู้บริหารแ ...
2020-11-18 11:11:24