Home > News > Events
Events

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรร ...
2021-04-01 07:31:29
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นแนว ...
2021-03-31 12:46:22
บรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียนร่วมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดย google meet
บรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียนร่วมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดย google meet วันอาทิตย์ที่ 28 มี ...
2021-03-31 11:27:38
ขอประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate ...
2021-02-27 15:58:36
ขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอแบบเปล่า หรือรูปแบบโปสเตอร์ จนถึงวั ...
2021-02-27 15:58:57
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 "Resilience for Never Normal Era"
มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 "Resilien ...
2021-02-27 16:00:13
นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2021-02-27 16:02:03
โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2564
กระทรวงการต่างประเทศ ขอส่งรายละเอียดโครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานเป็นระบบ (MFA Internship Pr ...
2021-02-27 16:04:11
Archive News