Home > News > Events
Events

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ คณะกรรมการ และอาจารย์ประชุมกลั่นกรองเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.สุดาวรรณ สมใจ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ คณะกรรม ...
2020-03-06 10:29:05
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย เข้าอวยพรเนื่องในว ...
2020-03-03 13:58:13
Archive News