Home > Event > Internal Event > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ รุ่นที่ 2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ รุ่นที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
3 Feb 18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

วิทยากร   รศ.ดร.โยธิน แสวงดี

หัวข้อบรรยาย   การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

สถานที่   ห้อง 26103 (ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

          ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เวลา     9.00-12.00 น.