Home > Event > Academic > ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2 Jul 22
ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31

กำหนดการปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ กรุณากรอกข้อมูล ที่นี่

* ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับของที่ระลึกจากบัณฑิตวิทยาลัย

**ขอจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมที่ 100 ท่าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า