Home > News > Academic
Academic

วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
2020-09-14 08:45:45
ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ ...
2020-09-14 08:42:38
ประกาศรายชื่อพ้นสภาพนักศึษาที่ไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามวันเวลาที่ม.กำหนด
ประกาศรายชื่อพ้นสภาพนักศึษาที่ไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ...
2020-09-14 08:41:41
วันสุดท้ายของการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/IS สำหรับนักศึกษาที่ครบระยะเวลาตามหลักสูตร
วันสุดท้ายของการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/IS สำหรับนักศึกษาที่ครบระยะเวลาตามหลักสูตร ...
2020-09-14 08:39:58
ประกาศผลสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ 2/2563
ประกาศผลสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ 2/2563 ...
2020-09-14 08:46:45
สอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ 2/2563 และรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2/2563
สอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ 2/2563 ...
2020-11-26 10:38:48
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลฯและสอบวัดคุณสมบัติ 2/2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลฯและสอบวัดคุณสมบัติ 2/2563 ...
2020-09-14 08:47:21
ยื่นคำร้องขอสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ 2/2563 (ผ่านหลักสูตร)
ยื่นคำร้องขอสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ 2/2563 (ผ่านหลักสูตร) ...
2020-09-14 08:47:45
วันสุดท้ายชำระค่าลงทะเบียน 1/2563
วันสุดท้ายชำระค่าลงทะเบียน 1/2563
2020-07-01 14:41:09
ตรวจสอบผลการเรียน 1/2563 ที่ http://reg.ssru.ac.th/
ตรวจสอบผลการเรียน 1/2563 ที่ http://reg.ssru.ac.th/ ...
2020-09-14 08:50:30
Current News