Home > Announcement > Announcement > การขอจริยธรรมการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การขอจริยธรรมการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-09-21 08:37:04

การขอจริยธรรมการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา