Home > Announcement > Announcement > The University Announcement: The Announcement on Criteria and Procedure for Providing Financial Incentives for Academic Article Publications, Research Article Publications, Research Article Citations, Outstanding Research works, Being Outstanding in teams
The University Announcement: The Announcement on Criteria and Procedure for Providing Financial Incentives for Academic Article Publications, Research Article Publications, Research Article Citations, Outstanding Research works, Being Outstanding in teams

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-01-15 14:13:45

หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลในการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย การอ้างอิงบทความวิจัย ผลงานดีเด่นด้านการวิจัย วิชาการ การสอนและวิชาชีพ และวิทยากรที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ