Home > Announcement

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ...
2021-11-24 13:50:54
The University Regulations: The University Regulations on Graduate Studies B.E. 2557
The University Regulations: The University Regulations on Graduate Studies B.E. 2557 ...
2020-09-28 11:10:48
การขอจริยธรรมการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การขอจริยธรรมการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ...
2022-04-20 08:36:43
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 3/2565
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 3/2565ลิงค์สอบQE ออนไลน์ วันที่ 9 เมษายน ...
2022-04-08 15:58:42
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้ รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ประกาศ ม. เรื่อง มาตราการช่วยเหลือ นศ. ที่ได้รับผลกระทบ covid -19 ขยายระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียน 2/256 ...
2022-04-01 10:39:17
Archive Announcement