Home > Announcement > Announcement
Announcement

แนวปฏิบัติในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และแผน ข
แนวปฏิบัติในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และแผน ข ...
2023-12-13 10:54:07
แนวปฏิบัติการขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษา
แนวปฏิบัติการขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษา ...
2023-12-13 10:47:06
การเปลี่ยนประเภทการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกัน
การเปลี่ยนประเภทการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกัน ...
2023-12-13 10:43:22
การเปลี่ยนแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การเปลี่ยนแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ...
2023-12-13 10:41:31
เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ...
2023-12-13 10:31:32
การย้ายสาขาวิชา แขนงวิชา หรือกลุ่มวิชา
การย้ายสาขาวิชา แขนงวิชา หรือกลุ่มวิชา ...
2023-12-13 10:37:06
อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566
อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 ...
2023-11-02 11:45:02
การจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระด้วยระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis)
การจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระด้วยระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis) ...
2023-08-08 09:39:39
การขอจริยธรรมการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การขอจริยธรรมการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ...
2023-09-21 08:37:04
อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ...
2023-07-05 09:06:39
Current Announcement