Home > Announcement

Request for research ethics for graduate student thesis
การขอจริยธรรมการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ...
2022-10-25 09:17:46
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 3/2565
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 3/2565ลิงค์สอบQE ออนไลน์ วันที่ 9 เมษายน ...
2022-04-08 15:58:42
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้ รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ประกาศ ม. เรื่อง มาตราการช่วยเหลือ นศ. ที่ได้รับผลกระทบ covid -19 ขยายระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียน 2/256 ...
2022-04-01 10:39:17
ผลสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (เพิ่มเติม)
ผลสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (เพิ่มเติม) ...
2022-01-10 11:13:45
ผลสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่
ผลสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ...
2021-11-29 07:23:59
The University Regulations: The University Regulations on Graduate Studies (No.3) B.E. 2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ...
2023-01-27 11:29:19
Current Announcement