Home > Announcement

The University Regulations: The University Regulations on Graduate Studies (No.4) B.E. 2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ...
2022-10-25 09:14:29
Request for research ethics for graduate student thesis
การขอจริยธรรมการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ...
2022-10-25 09:17:46
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 3/2565
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 3/2565ลิงค์สอบQE ออนไลน์ วันที่ 9 เมษายน ...
2022-04-08 15:58:42
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้ รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ประกาศ ม. เรื่อง มาตราการช่วยเหลือ นศ. ที่ได้รับผลกระทบ covid -19 ขยายระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียน 2/256 ...
2022-04-01 10:39:17
ผลสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (เพิ่มเติม)
ผลสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (เพิ่มเติม) ...
2022-01-10 11:13:45
Current Announcement