คู่มือปฏิบัติงาน


คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

พันธกิจ

ระบบงาน

กระบวนการสร้างคุณค่า

สมรรถนะ

กระบวนการสนับสนุน

ที่สำคัญ 


จัดการศึกษา

การผลิตบัณฑิต

1. กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร.pdf

ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น

1. กระบวนการบริหารพัสดุ.pdf
2. กระบวนการรับนักศึกษา.pdf
2. กระบวนการบริหารงบประมาณ.pdf
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน.pdf
3. กระบวนการประชาสัมพันธ์.pdf
4. กระบวนการมาตรฐานวิทยานิพนธ์.pdf
4. กระบวนการธุรการสารบรรณ.pdf
5. กระบวนการติดตามประเมินผลบัณฑิต.pdf
5. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

 วิจัย

 การวิจัย

6. กระบวนการผลิตผลงานวิจัย1.pdf

ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยสู่ท้องถิ่น

6. กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์.pdf
7. กระบวนการเผยแพร่งานวิจัย.pdf
7. การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา.pdf

บริการวิชาการ

การบริการวิชาการ

8. กระบวนการบริการวิชาการ.pdf

ความเชี่ยวชาญด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

8. กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร.pdf

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

9. กระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม.pdf

ความเชี่ยวชาญด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

9. กระบวนการการเงิน บัญชี.pdf

 

 


10. กระบวนการพัฒนาระบบ ประเมินผลปฏิบัติราชการ.pdf