อัตลักษณ์ เอกลักษณ์


อัตลักษณ์ 
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องนโยบายและมาตรการการพัฒนาอัตลักษณ์ บัณฑิตวิทยาลัย


เอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องนโยบายและมาตรการการพัฒนาเอกลักษณ์ บัณฑิตวิทยาลัย