ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


ปีการศึกษา 2560

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัย

ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชถัฏสวนสุนันทา

คำสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


ปีการศึกษา 2559

แผนปฏิบัติการ 2560

แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
แผนการดำเนินงานแสวงหาเครือข่าย

แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร

แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

แผนบริหารความเสี่ยง

แผนการจัดการความรู้

แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ

แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ

แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยปีการศึกษา 2558

ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2558

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชถัฏสวนสุนันทา

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คำสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 บัณฑิตวิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ปีการศึกษา 2557

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2557

แผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2557

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2557

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558

แผนความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล2558-2561

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล2558

--------------------------------------------------------------------------------------------ปีการศึกษา 2556

คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556

--------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

--------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2556

--------------------------------------------------------------------------------------------

แผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

--------------------------------------------------------------------------------------------

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2556

--------------------------------------------------------------------------------------------

แผนปฏิบัติการ 2556 บัณฑิตวิทยาลัย (ปรับปรุง)

--------------------------------------------------------------------------------------------

งานวิจัย

เรื่องการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีการศึกษา 2555

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 ระดับคณะ

--------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางสรุปองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2555

--------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2554

--------------------------------------------------------------------------------

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา 2555

--------------------------------------------------------------------------------
รายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555
--------------------------------------------------------------------------------