Download Presentation


Download Presentation

August, 9, 2018 :  Yothin Sawangdee

December, 21, 2018 : การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

                       : ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

                       : เทคนิคการให้คำปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ผศ.ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์/รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ

                       : ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ผศ.ดร.รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์

                       : Akarawisut 

                       : เอกสารบรรยาย  ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์

                       : การกำหนดหัวข้อเรื่องและการกำหนดประเด็นสำหรับการวิจัย

                       : การทบทวนวรรณกรรม

                       : กรอบแนวความคิดและสมมติฐานสำหรับการวิจัย

                       : เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

                       : ตัวอย่างเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

                       : การใช้สถิติที่เหมาะสมกับการวิจัย