ประกาศรายชื่อและแบบตอบรับการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 6


รายชื่อและแบบตอบรับการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 6

หนังสือตอบรับการนำเสนอ

นางกิรณา นาเมืองรักษ์

นางฐิณีวรรณ วุฒิวิกัยการ

นางดวงกมล ประจะนัง

นางรุ่งณภา สุภาพรม

นางวงศ์ระวี รอดอนันต์

นางวรฑา ไชยาวรรณ

นางศรีสุรางค์ มาชื่น

นางสาวกมลชนก บุญเรืองจักร

นางสาวกัญญนิจ วิเชียรรัตน์

นางสาวกัญญารัตน์ เสมทับ

นางสาวกานต์พิชชา ไชยวงศ์

นางสาวกุสุมา เพ็ชรพันธ์ศรี

นางสาวครองพร เทพยสุวรรณ

นางสาวจณิสตา ยศอ่อน

นางสาวจริยา เหมี้ยงหอม

นางสาวจิรัชญา จงรักษ์

นางสาวจิรัฏฐิกา ชินบุตร

นางสาวจุฑามาส กิ่งชัย

นางสาวซารีฮาน บรรจงประสาน

นางสาวฐิตาภา ณ ระนอง

นางสาวณัฐฐิญา ปฐมเรืองพงศ์

นางสาวณัฐณิชา โยธาประเสริฐ

นางสาวดวงทิพย์ ปานรักษา

นางสาวธณษา ชัยธนาปรีชา

นางสาวธนัชชา บุญเรืองศักดิ์

นางสาวธัญญลักษณ์ นามล้ำ

นางสาวเบญจศิลป์ เปลี่ยนสันเที๊ยะ

นางสาวปิ่นทิรา กุมารน้อย

นางสาวปิ่นปินัทธ์ บุญช่วย

นางสาวปิยนุช พุทธบัว

นางสาวปิยะมาศ สื่อสวัสดิ์วณิชย์

นางสาวพชรอร โพธิ์แสง

นางสาวเพียงเพ็ญ อารีย์เจริญ

นางสาวมุทิตา ชินภูวดล

นางสาวรจิต รามสูตร

นางสาวรังสิรัตน์ เป้าอินทร์

นางสาวรัตติกาล เหล่าเสนา

นางสาวศศิอำไพ มัยโภคา

นางสาวศิริรัตน์ แก้วบุญเรือง

นางสาวศุภมาศ แก้วมณี

นางสาวศุภวรรณ กันกง

นางสาวสิปาง เอี่ยมเตชา

นางสาวสิริกานต์ มณฑาทิพย์

นางสาวสุกัญญา โกนตะสิงห์

นางสาวสุกัญญา สุขสถาน

นางสาวสุธีกานต์ มีชำนาญ

นางสาวสุพิชชา ศรีโมรส

นางสาวสุวิตรา ศิริบุญธรรม

นางสาวอรทัยศรี เทพเกษตรกุล

นางสาวอรุณรุ่ง ศุขเทวา

นางสาวอารดา บุญมาตุ่น

นางสาวอิสรีย์ สิริทิพารมย์

นางสาวเอื้องอรุณ อ่อนทุม

นายกอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข

นายกอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข

นายกีรติ กุลวานิชไชยนันท์

นายคมสัน เชื้อคำเพ็ง

นายจิตรกร ไขระวิ

นายเจนณรงค์ พรมหลวง

นายชัยธวัช คมวงษ์เทพ

นายเชฎฐ์ รัตนพิเชฎฐชัย

นายณัฏฐพล วิธานวัฒนา

นายทรงพร หาญสันติ

นายบงการ คงหวัง

นายประกิจ กิจสุภี

นายประยุกต์ เดชสุทธิกร

นายพนม จงกล

นายพรภวิษย์ นาคเนียม

นายรุ่งฤทธิ์ สนิทปะโค

นายวิศรุตพล สุภาพิพัฒน์

นายวุฒิชัย ใหม่วงค์

นายศตวรรษ สุขาภิรมย์

นายศราวุธ ตะนัยศรี

นายศักดิ์ศรี สืบสิงห์

นายสุเมธ อนันตฤดี

นายสุริยา ยิ่งนอก

นายอาทิตย์ ศรีจันทร์ดร

นายอำนวย เอกทวีวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลพิชฌาย์ เวชรัชต์พิมล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม

ร้อยตำรวจโทหญิงปิยนุช สวัสดี

Miss Chenxin Li

Miss Yu Tian

Miss Yu Tian

Miss Yue Zhang

Miss Yun Kong

Mr. Chenyou Wang

Mr. Chunli Li

Mr. Ji Zhang

Mr. Ji Zhang

Mr. Linke Shi

Mr. Mingzhe Han

Mr. Naixin Wang

Mr. Shanghua Wu

Mr. Shen Weiqi

Mr. Shen Weiqi

Mr. Tian Fu

Mr. Xiao Zhang

Mr. Xiaoyong Li

Mr. Zhongyuan Ma

Mr. Zijian Wang

Mrs. Qiqi Zhou

Ms. Linna Yang