หน้าหลัก > ข่าว > แบบตอบรับการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11
แบบตอบรับการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-03-07 10:49:23

แบบตอบรับการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

Dr. Huda-Wongyim

Dr. Thongchai Surinwarangkoon

Miss Hasamon Pengman

Miss Nophawan Dechboon

Miss Nutcharun Yanakit

Miss Su Myat Noe

Miss Sutinee Potisuwan

Miss Suveena Auepaiboon

Mr. Bidur Pandey

Mr. Chalongrat Kaolert

Mr. Chetniphat Phithiyanuwat

Mr. Kanin Patrachotpakinkul

Mr. Nathakorn Kumpetch

Mr. Nitthawat Leelawathanapan

Mr. Pongsakorn Plubsiri

Mr. Satsawat Moonsathan

Mr. Huy Nguyen Quoc

Mr. Yusuf Babatunde

Mr. Yutthapan Pinich

Ms. Hu Yating

Ms. Huang Zongxian

Phra Asawin Chimtawan

Phrakhru Ophassarathikhun (Chatree Asapho)

ดร.พรพิศ งามพงษ์

ดร.รจนาภรณ์ ศรีช่วงโชติ

ดาบตำรวจจีรวุฒิ นิลศรี

นางชุติมา มิ่งขวัญสกุล

นางดรุณี บุญสุทธิ์

นางบุณยนุช เนจาด ชมแป้น

นางเพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์

นางวาสนา ปัญญารัตนกุล

นางสาวกชมน แคบำรุง

นางสาวกำไลทอง ชื่นทศพลชัย

นางสาวโกมลมณี เกตตะพันธ์

นางสาวจารุมาศ เสน่หา

นางสาวจิตติมา ทองจำรูญ

นางสาวจีรวรรณ สุขหลังสวน

นางสาวชนัญชิดา เลิศจะบก

นางสาวชนิสรา ผลจันทร์

นางสาวชมพูนุช แสงอรุณวงศ์

นางสาวตรัยยาลักษณ์ เรืองราย

นางสาวธนพรรณ เพชรเศษ

นางสาวเบญจวรรณ โสวาปี

นางสาวปณิชา มงคลโพธิ์

นางสาวปภาวี พรหมสูงวงษ์

นางสาวปริญญา คำดีผล

นางสาวปวริศา เกตุษเฐียร

นางสาวปิยพร ศักดิ์ภิรมย์

นางสาวปุณชญา ปัทม์กชกร

นางสาวเปรมฤทัย ผ่านสอาด

นางสาวพรรณทิพย์ ช่วยนาเขตร

นางสาวพวงเพ็ชร์ ทองฤทธิ์

นางสาวพัสวีร์ณัฐ ปิติธรานนท์

นางสาวพิจิตรา หงษ์จันทร์

นางสาวพุฒธิดา รัมมะฉัตร

นางสาวพุทธิกา ชมไม้

นางสาวเพ็ญณภา พิศนอก

นางสาวไพรัตน์ อุระมา

นางสาวภควรรณ กิจสุขฤกษ์

นางสาวภัทราภรณ์ วงศ์วรอาภรณ์

นางสาวมนกนก ภาณุสิทธิกร

นางสาวมนพัทธ์ สีขาว

นางสาวมลิวัลย์ ปานมาตย์

นางสาวราภรณ์ ศรีทอง

นางสาวรุจิราภรณ์ ยุกตานนท์

นางสาววรกานต์ มุกประดับ

นางสาววรรณภา อาบสุวรรณ

นางสาววราภรณ์ เถื่อนสุวรรณ

นางสาววิญาศินี ดาวเรือง

นางสาวศศิประภา เกงขุนทด

นางสาวศศิมาภรณ์ บุญช่วย

นางสาวศิริพร บุญเกรียงชัย

นางสาวศิริรัตน์ มากท้วม

นางสาวสินินาฎ แสงเพ็ชร

นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยคาม

นางสาวอมรรัตน์ สุนทร

นางสาวอรวรรณ สืบเสน

นางสาวอสมาภรณ์ คีรีนะ

นางสาวอังศุมาลี อุสาใจ

นางสาวอัญชนา ธิกุลวงษ์

นางสาวอุทุมพร กล้วยไม้

นางสาวอุมาพร ทองมาก

นายกฤติศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

นายกฤษณะ โพธิเวส

นายกษิดิส รัตนภรณ์

นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์.

นายชัญภัสท์ บุญเจือจันทร์

นายชาญชิต มหาเทียน

นายชานนท์ แสงโสด

นายไชยศักดิ์ พรก่ำศุภะไพศาล

นายณัฐพล เพิ่มพงศาเจริญ

นายตรียพล โฉมไสว

นายธนวัฒ พิสิฐจินดา

นายธนวันต์ พัฒนสิงห์

นายธีระวิทย์ วงศ์เพชร

นายนิธิศ ติรวิบูลสิน

นายบุญฤทธิ์ เหมปราชญ์

นายปฏิภาณ ผลมาตย์

นายปวีณ ตั้งเจริญ

นายพิสิฐ กมลวัทนนิศา

นายเพิ่มพร ตุทานนท์

นายภูกฤษ สถานสุข

นายภูริณัฐ สิทธิตนเอง

นายมุสตากีม อาแว

นายวรานนท์ เกลื่อนสิน

นายศิวบุตร ลือทองจักร

นายสวิตต์ ดีอุดมวงศา

นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

นายอติคุณ นาคนวลนิ่ม

นายอติวิชญ์ สาสนัส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญฑิต ไวว่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ ยิ่งดำนุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา หิรัญยวา

พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร

เรืออากาศโทหญิงจิตรภากร ภักดี

สิบโทหญิง ปรียาวดี แวงวรรณ.

ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย มณีสุริยา