ผลการค้นหา : แพทย์แผนไทย

บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ...
2018-11-05 10:35:22
บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 61 บรรยากาศการเรียนการสอน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาก ...
2018-11-20 09:21:31
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้จัดกิจกรรมศิลปะบำบัด
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้จ ...
2018-11-16 19:47:36
นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันที่ 7 กันยายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ...
2019-05-14 15:03:44
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 6 กันยายน 2561 ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑ ...
2018-09-08 12:19:39
สาขาวิชาแพทย์​แผน​ไทย​ประยุกต์​ เข้าร่วมงานประกวด Mister Star Bangkok 2018
ผศ.พิเศษ.ดร.นพ.ธวัชขัย กมลธรรม ประธานหลักสูตร และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ เข้าร่ ...
2018-07-16 15:07:48
นักศึกษาแพทย์แผนไทยคว้า3รางวัล เหรียญทอง และ special award จากประเทศไต้หวันและเยอรมัน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต ...
2018-07-16 15:47:53
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยคว้ารางวัล
งานประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสตรีในงาน Korea International Women's Invention Expos ...
2018-07-09 12:02:01
ภาพการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ คุณพลอยชนก ปทุมานนท์
ภาพการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ คุณพลอยชนก ปทุมานนท์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑ ...
2018-04-20 11:13:01
ภาพการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ คุณศุภรัศมิ์ อัศวพรธนภัทร์
ภาพการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ คุณศุภรัศมิ์ อัศวพรธนภัทร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษ ...
2018-04-20 11:14:40