ผลการค้นหา : เรียนต่อป.โท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบการเรียนการสอน เปิดสอนรายวิชา จิตวิทยาสำหรับครู
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบการเรียนการสอน เปิดสอนรายวิชา จิตวิท ...
2018-11-16 19:54:21
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้จัดกิจกรรมศิลปะบำบัด
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้จ ...
2018-11-16 19:47:36
บรรยากาศการเรียนการสอน สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบการเรียนการสอน เปิดสอนรายวิชา  จิตวิทยาสำหรับครู โ ...
2018-12-03 14:52:27
บรรยากาศการเรียน 3/2560 นักศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บรรยากาศการเรียน 3/2560 นักศึกษาระดับปริญญาโท(หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)โ ...
2018-07-16 15:13:42
บรรยากาศการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต )
บรรยากาศการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโท(หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต )โดย รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรัก ...
2018-07-16 15:31:39
สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน จัดสอนรายวิชา ENG5101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน จัดสอนรายวิชา ENG5101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑ ...
2018-07-16 15:43:53