ผลการค้นหา : เรียนต่อป.เอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาสถิติชั้นสูงสำหรับการวิจัยทางด้านธุรกิจ
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาสถิติชั้นสูงสำ ...
2019-01-16 09:41:05
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร เปิดสอนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสารขั้นสูง
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร เปิดสอนรายวิชา ระเบี ...
2019-01-16 09:40:42
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 5 มกราคม 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา เปิดเรียนวันแรก ภาคเรี ...
2019-01-16 09:39:39
บรรยากาศการเรียนการสอนสาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 บรรยากาศการเรียนการสอนวันสุดท้ายสำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561นัก ...
2018-12-03 15:04:30
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาภาวะผู้นำเชิงยุ ...
2018-12-17 10:01:34
นักศึกษาบริหารการพัฒนาศึกษาดูงานและสานสัมพันธ์ศิษย์เก่ากับศิษย์ใหม่
#ภาพกิจกรรม อาจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต #สาขาวิชาการบริหารการ ...
2018-12-17 10:02:14
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาภาวะผู้นำเชิงยุท ...
2018-11-16 19:55:36
บรรยากาศการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาเอก "ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการบริหารการพัฒนา"
บรรยากาศการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาเอก"ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการบริหารการพัฒนา"(หลักสูตรป ...
2018-11-16 19:56:46
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาภาวะผู้นำเชิง ...
2018-11-16 19:45:12