ผลการค้นหา : สวนสุนันทา

เพิ่มวันจัดโครงการอบรมเขียนบทความวิจัย
เพิ่มวันจัดโครงการอบรมฯ สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา และการแพ ...
2018-01-16 12:05:44
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบการเรียนการสอน ได้ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนายภูริ ...
2017-10-19 09:40:57
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
ในวันจันทร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานการประชุมค ...
2017-10-19 09:41:08
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการพัฒนา ได้ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนางชลิดา พันธ ...
2017-10-19 09:40:47
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษ ...
2017-10-19 10:12:37