ผลการค้นหา : ราชภัฏสวนสุนันทา

วันแรกของการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2563
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันแรกของการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญ ...
2020-09-03 15:15:21
บัณฑิตวิทยาลัยคัดเลือกนักศึกษาที่จะได้รับทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาระดั ...
2020-09-03 15:13:05
สื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน หมู่บ้านสระนา โดยการเผยแพร่สื่อก ...
2020-09-03 15:09:43
สื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การส่งเสริมรายได้ของชุมชน
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน กลุ่มเรือนำเที่ยวทะเลบัวแดง โดยการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ออนไล ...
2020-09-03 15:10:11
สื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ผลิตภัณฑ์ สรรพคุณ และการตลาด
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการ บริษัทมิลลิเมด จำกัด โดยการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ออนไล ...
2020-09-03 15:11:27
สื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การนวดเพื่อสุขภาพ
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมมือกับเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ สมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย (ในพระสั ...
2020-09-03 15:12:04
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมการกุศล ณ ตู้ปันสุข
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยการนำของ ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลา ...
2020-09-03 15:06:18
รับสมัครนักการตลาด SSRU
มีข่าวดีมาบอก ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า SSRU และประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid -19 ท ...
2020-09-03 15:05:13