ผลการค้นหา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบการเรียนการสอน ได้ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนายภูริ ...
2017-10-19 09:40:57
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
ในวันจันทร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานการประชุมค ...
2017-10-19 09:41:08
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการพัฒนา ได้ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนางชลิดา พันธ ...
2017-10-19 09:40:47
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษ ...
2017-10-19 10:12:37
ประชุมทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
ทีมผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัย โดยการนำทีมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ พร้อมด้วยรอ ...
2017-10-19 09:39:39