ผลการค้นหา : บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทย
ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ เพื่อเป็ ...
2020-12-16 09:39:12
การประชุมชี้แจงการนำเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการ ...
2020-12-16 09:56:40
บัณฑิตวิทยาลัยรับมอบของบริจาคจากตัวแทนศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรับมอบของบริจาคจากตัวแทนศิษย์เ ...
2020-12-16 14:18:32
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ "ปันสุขเพื่อน้อง"
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ "ปันสุขเพื่อน้อง" โดยมีตัวแทนของคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษา ส่ ...
2020-12-16 14:33:28
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบร ...
2020-12-16 14:37:11
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิท ...
2020-12-16 15:13:19
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริ ...
2020-12-07 12:11:24
มาตรการประหยัดพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มาตรการประหยัดพลังงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2020-12-07 13:19:02
บุคลากรเข้าร่วมอบรมการแนะนำการใช้อุปกรณ์กันสั่นกล้องขนาดพกพาเพื่อการเดินบันทึกภาพนอกสถานที่
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธวัชภูพิสิฐ ภัทรดาภา นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมอบรมการแนะนำการใ ...
2020-12-07 13:39:45