ผลการค้นหา : บัณฑิตวิทยาลัย

สภาสวนสุนันทามีมติแต่งตั้ง คณบดีโลจิสติกส์-สหเวช-บัณฑิตวิทยาลัย และผอ.สถาบันวิจัย-สำนักศิลปะฯ
สภาสวนสุนันทามีมติแต่งตั้ง คณบดีโลจิสติกส์-สหเวช-บัณฑิตวิทยาลัย และผอ.สถาบันวิจัย-สำนักศิลปะฯสภามหาว ...
2021-01-12 11:55:58
แสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ เนื ...
2021-01-12 12:55:26
รับมอบหนังสือ ตำรา จาก ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ กรรมการสภาวิชาการ
วันที่ 5 มกราคม 2564 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ รับมอบหนังสือ ตำรา จาก ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ กรรมกา ...
2021-01-12 13:06:53
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นตัวแทนหน่วยงานเข้ามอบของขวัญปีใหม่แก่ ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเป็นตัว ...
2021-01-12 14:14:40
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อ ...
2020-12-21 11:30:19
บัณฑิตวิทยาลัยพาคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอกเข้าชม “นิทรรศการพระพายโชยโปรยกลีบบุปผาแก้ว"
บัณฑิตวิทยาลัยพาคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอกเข้าชม “นิทรรศการพระพายโชยโปรย ...
2020-12-21 12:05:49
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรับมอบของขวัญปีใหม่จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรับมอบของขวัญปีใหม่จาก อาจารย์ ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ ...
2020-12-21 13:51:35